Żłobek Gminny w Studzienicach

Rekrutacja na stanowisko – opiekun dziecięcy/opiekunka dziecięca

Dyrektor Żłobka Gminnego w Studzienicach ogłasza rekrutację na stanowisko

Opiekunka dziecięca w Żłobku Gminnym w Studzienicach

 • Miejsce pracy: Żłobek Gminny w Studzienicach, ul. Miła 8, 77-143 Studzienice
 • Stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy/opiekunka dziecięca
 • Liczba miejsc pracy: 1 etat
 • Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo.
 • Planowany termin zatrudnienia: od maja 2024r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 22.04.2024 r. do dnia 26.04.2024r. 
 • w godzinach od 10:00 do 16:00 w Żłobku Gminnym w Studzienicach, ul Miła 8, 77-143 Studzienice 
 • w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko opiekunka dziecięca umowa na zastępstwo”.

link do pełnej treści ogłoszenia

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach

Szanowni Rodzice,

Od 4 marca 2024r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach na nowy rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca w żłobku. 

Regulamin rekrutacji i harmonogram oraz formularz wniosku o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami dostępne są do pobrania w  załącznikach lub osobiście w Żłobku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Żłobku Gminnym do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 15.00

Załączniki do pobrania – link

O nas

Żłobek Gminny jest placówką opieki nad małymi dziećmi w wieku do 3 lat. Wybudowany został dzięki wsparciu rządowego programu Maluch + przystosowany na 20 miejsc dla dzieci. Pierwsze dzieci zostały przyjęte do żłobka w czerwcu 2021r.

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Rekrutacja do żłobka odbywa się co roku w marcu na wolne miejsca od września. Przyjmujemy również dzieci w trakcie trwania roku żłobkowego pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Cyklicznie co roku w lutym w żłobku odbywa się dzień otwarty dla rodziców zainteresowanych uczęszczaniem ich dziecka do naszego żłobka.

Opłaty to: stała opłata z pobyt dziecka w żłobku w kwocie 650 zł oraz opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w kwocie 13,50 zł za dzień. Wyżywienie składa się z 4 posiłków: śniadanie, owoc, zupa, obiad drugie danie, podwieczorek. Posiłki dostarczane są przez firmę Qltura Club.

Żłobek prowadzony jest przez wykwalifikowany personel, który dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. W placówce organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne, zabawy i aktywności dostosowane do wieku i potrzeb maluszków. Dzieci dzielą się na 2 grupy Żabki i Motylki. W każdej grupie są 2 opiekunki.

Placówka funkcjonuje w oparciu o plan dnia. Każdego dnia organizowane są zajęcia edukacyjne zgodnie z miesięcznym planem zajęć opracowywanym przez opiekunki przy aktywnej współpracy z rodzicami. Rodzice mogą skorzystać ze „skrzynki pomysłów”, aby podzielić się z nami pomysłami na aktywności dla maluchów.

Dostępna jest również biblioteka żłobkowa. Coraz więcej rodziców zdaje sobie sprawę z istotności wsparcia edukacyjnego dla swoich dzieci. Biblioteka i lektury dla rodziców są cennym narzędziem w tym procesie, pomagając rodzicom w zrozumieniu i wsparciu rozwoju swoich dzieci.

Głównym celem organizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczo edukacyjnych w żłobku jest umożliwienie maluchom zdobywania nowych umiejętności, poznawania świata, rozwijania zdolności interpersonalnych oraz rozwijania samodzielności. Podczas zajęć w żłobku, dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach, takich jak zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, czy zajęcia sensoryczne. Wszystkie te działania mają na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz wspieranie jego kreatywności i wyobraźni. Ponadto podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w żłobku zwraca się uwagę na budowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci. Dzieci uczą się współpracy, komunikacji i szacunku dla innych, co przyczynia się do ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Są więc ważnym elementem codziennej pracy z dziećmi, które mają na celu zapewnienie im odpowiedniej opieki, wsparcia oraz możliwości rozwoju i nauki. Dzięki nim dzieci mają szansę rozwijać się w pełni swoich możliwości i przygotować się do dalszej edukacji.

Kadra żłobka:

Dyrektor: Edyta Pobłocka,
Opiekunki: Wioletta Chirk, Kamila Szreder, Lucyna Mysik, Edyta Pobłocka
Sprzątaczka: Paulina Czaja

Kontakt do żłobka: tel. 607 673 930, mail zlobek@studzienice.pl

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach

Szanowni Rodzice,

Od 4 marca 2024r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach na nowy rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca w żłobku. 

Regulamin rekrutacji i harmonogram oraz formularz wniosku o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami dostępne są do pobrania w  załącznikach lub osobiście w Żłobku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Żłobku Gminnym do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 15.00

Załączniki do pobrania:

Dyrektor Żłobka Gminnego w Studzienicach ogłasza rekrutację na stanowisko „Opiekunka dziecięca w Żłobku Gminnym w Studzienicach”

Dyrektor Żłobka Gminnego w Studzienicach

Ogłasza rekrutację na stanowisko

Opiekunka dziecięca w Żłobku Gminnym w Studzienicach

 1. Miejsce pracy: Żłobek Gminny w Studzienicach, ul. Miła 8, 77-143 Studzienice
 2. Stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy/opiekunka dziecięca
 3. Liczba miejsc pracy: 3/4 etatu
 4. Forma zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia w tym na czas nieokreślony.
 5. Planowany termin zatrudnienia: od 1 września 2023r.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 20.06.2023 r. do dnia 07.07.2023r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Żłobku Gminnym w Studzienicach, ul Miła 8, 77-143 Studzienice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja na wolne stanowisko opiekunka dziecięca”.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu pod wskazany adres.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 • Wymagania formalne dla kandydata na stanowisko opiekun/opiekunka dziecięca.

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 i art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz 1282), tj. kandydat na w/w stanowisko:

 1. posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 3. ma ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 4. to osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 5. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 6. średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3,
 7. średnie i przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzin szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna. Jeżeli osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 10. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 11. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 12. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 13. ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 14. Wymagania dodatkowe:
 15. znajomość ustawy o opiece do lat 3,
 16. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 17. bardzo dobry kontakt z dziećmi,
 18. zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 19. wysoka kultura osobista,
 20. umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 21. kreatywność,
 22. aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 23. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

Mile widziane:

 1. doświadczenie na podobnym stanowisku
 2. szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej
 3. Zakres obowiązków:
 4. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 5. zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie,
 6. wspomaganie rozwoju dzieci,
 7. sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
 8. wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz czynnościach higienicznych, ubierania, rozbierania,
 9. opracowanie i realizacja programu edukacyjnego, planu tygodniowego i miesięcznego pracy z grupą, znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków,
 10. realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 11. przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 12. utrzymanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek, bielizny dziecięcej,
 13.  nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków, pomoc podczas jedzenia dzieci,
 14.  codzienne słanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej,
 15.  dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy,
 16.  organizowanie dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu,
 17.  dbałość o wyposażenie,
 18.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 19.  współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 20.  systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 21.  budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja jego wizji i misji, a także standardów opieki w żłobku oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
 22. Wymagane dokumenty: 
 23. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 24. życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 25. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem kandydata,
 26. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 27. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 28. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że, nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 29. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 30. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 31. podpisane oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 32.  podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 33.  podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 34. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu rekrutacji na w/w stanowisko,

Wszelkie składane przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku złożenia kserokopii dokumentów powinny być one potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 5 do 12 stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o rekrutacji.

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o rekrutacji na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

 • Harmonogram rekrutacji kadry do Żłobka  Gminnego w Studzienicach:

19.06.2023r Ogłoszenie informacji o rekrutacji na wolne stanowisko na stronie internetowej Gminy Studzienice, wywieszenie na tablicy informacyjnej żłobka.

20.06.2023r. – 07.07.2023r. Składanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami. 

10.07.2023r. Weryfikacja dokumentów Kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną.

12.07.2023r. – Telefoniczne poinformowanie Kandydatów spełniających wymogi formalne o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata na wyznaczonej rozmowie kwalifikacyjnej oferta nie będzie rozpatrywana.

                                                           Dyrektor żłobka Gminnego w Studzienicach

                                                                                Edyta Pobłocka

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Od 6 marca 2023r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach na nowy rok szkolny 2023/2024 na wolne miejsca w żłobku. Regulamin rekrutacji oraz formularz wniosku o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami dostępne są do pobrania w  załącznikach lub osobiście w Żłobku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Żłobku Gminnym do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 15.00

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS