Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Studzienice z dnia 12 lipca 2007 roku. Do głównych zadań Komisji należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową , podejmowaniem działań w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez: orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się badaniom psychiatryczno-psychologicznych lub przymusowemu leczeniu odwykowym. Komisja organizuje również spotkania terapeutyczne i pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych oraz ich rodzin poprzez możliwość rozmów z psychologiem. Komisja zajmuje się również profilaktyką poprzez wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Komisja współdziała i popiera działalność organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości i abstynencji. Komisja występuje również z wnioskami w sprawach dotyczących wprowadzenia regulaminowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Studzienice. Członkowie GKRPA rozpatrują sprawy na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, do udziału w pracach Komisji można zapraszać osoby nie będące członkami Komisji. Komisja zajmuje się również przeciwdziałaniem narkomanii. Co roku ustalany jest plan wydatków Komisji, który obejmuje m.in. koszty badań osób nadużywających alkohol, zakup nagród na turnieje, konkursy, imprezy profilaktyczne dla dzieci i młodzież, doposażenie bibliotek i świetlic wiejskich itp.

Wnioski do Komisji w sprawach dofinansowań działań profilaktycznych, opiniowania zgodności punktu sprzedaży napojów alkoholowych z zapisami Uchwały lub interwencji Komisji w kierunku leczenia dwykowego lub skierowania na badania osób nadużywających alkohol/narkotyki przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: od 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00. Rozpatrzenie wniosku następuje w okresie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Studzienice, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod numerem telefonu: 59 821 66 02.

OPIS PROCEDURY

Procedurę taką wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.”
 
Zgłoszenie
 
Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy dostarczyć podanie (do GKRPA), i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd. Gdy wniosek składa:
Członek rodziny – musi pokonać wiele oporów wewnętrznych. Wstyd, lęk przed nieznanym oraz częste przekonanie, że „na swojego się nie donosi” utrudnia podjecie decyzji. Osoby takie wymagają wsparcia i wiedzy o procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego: dzięki temu mogą zyskać świadomość, że nie oskarżają tylko niosą pomoc bliskim. Muszą wiedzieć, że postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego nałożone przez sąd zapada w trybie nieprocesowym i nie ma charakteru wyroku sądowego.
Policja – zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć konfliktów ze swoim alkoholikiem zgłaszają problem do dzielnicowego i wtedy wnioskodawcą staje się policja. W takim wniosku znajduje się pisemne uzasadnienie i podane są dane świadków.

Inni wnioskodawcy – często pomoc społeczna zgłasza wniosek w sytuacji, gdy z wywiadu środowiskowego wynika, że występuje nadużywanie alkoholu. Sporadycznie wnioskodawcą bywa szkoła.
 
Gromadzenie informacji i wywiad
 
Miejska Komisja zbiera informacje na temat zgłoszonej osoby: z policji, pomocy społecznej etc. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków.
Wariant 1 – wezwani zgłaszają się. Komisja informuje o tym, że wpłynął wniosek, i o celu spotkania. Członkowie Komisji zadają pytania w oparciu o zebrany wywiad po to, aby stworzyć konkretny obraz sytuacji. Po zebraniu informacji zgłoszona osoba kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje skierowanie, ustala się dzień i godzinę badania) lub zostanie ono przesłane pocztą. W przypadku odmowy przyjęcia skierowania Komisja kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd. Jeśli z wywiadu wynika, że zgłoszony na leczenie już wielokrotnie leczył się i deklaruje chęć uczestniczenia w terapii lub już ja zaczął, Komisja ustala, w której placówce to leczenie będzie odbywał i wręcza podpisane wcześniej zawiadomienie w trzech egzemplarzach: jeden otrzymuje przyszły pacjent, drugi pozostaje w aktach sprawy, trzeci trafia do wybranej przez klienta placówki odwykowej. Taki układ przyjmuje formę kontraktu, w którym jedna strona zobowiązuje się poprzez udział w terapii trwale powstrzymać się od picia, a druga, czyli Komisja, zawiesza sprawę na czas leczenia. Złamanie warunków umowy przez leczącego się, tj. przerwanie leczenia lub łamanie abstynencji, powoduje skierowanie sprawy do Sądu.
Wariant 2 – nikt się nie zgłasza. Wówczas wezwania wysyła się ponownie. Jeśli osoba zgłoszona na leczenie nie stawi się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych.
Wariant 3 – zgłasza się tylko wnioskodawca. Zbierany jest wywiad i wysyła się ponownie wezwanie do osoby zgłoszonej na leczenie.
Wariant 4 – osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwania, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych. Wówczas sprawę kieruje się do Sądu z wnioskiem zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 
Badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 
Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeżeli osoba skierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinie przekazywane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odczytanie opinii biegłych i propozycja podjęcia terapii.
Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie alkoholowe (Zespół Zależności Alkoholowej), Komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia zgodnie z zaleceniami biegłych (tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).
 
Monitorowanie udziału w terapii
 
Przebieg leczenia dobrowolnego jest monitorowany przez Komisję. Pacjent zobowiązując się do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego podpisuje stosowne zobowiązanie, jednocześnie wyrażając zgodę na informownie przez placówkę lecznictwa odwykowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o jego udziale w terapii. Placówki odwykowe przesyłają informacje o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.
 
Skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich
 
Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z Komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu.
Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Sąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się on leczyć. Często Sąd za pierwszym razem kieruje na leczenie w warunkach ambulatoryjnych – do przychodni. Jeżeli leczenie nie odbywa się w sposób właściwy, placówka odwykowa przesyła do Sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarny.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS