Senio-RITA

Partnerski projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/20-00.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

Gmina Studzienice bierze udział w projekcie Senio-RITA, którego liderem jest Urząd Miejski w Bytowie.

Skrót RITA oznacza:
R – rehabilitacja
I   – integracja
T  – teleopieka
A  – asystentura

Celem projektu „SenioRITA” jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną. Założeniem projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz animacja lokalnego środowiska na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych. Najważniejszym celem działań jest CZŁOWIEK zagrożony wykluczeniem oraz jego usprawnienie, profilaktyka i animacja.

Zadania:

  1. Utworzenie lokalnego Systemu Usług Społecznych Senio-RITA(działalność Gminnych i Powiatowego Punktu Usług Społecznych, wdrożenie systemu teleopieki domowej, świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich)
  2. Być zdrowym(rehabilitacja domowa, zajęcia profilaktyczno-ruchowe, pogadanki zdrowotne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego)
  3. Być mądrym(mobilne poradnictwo psychologiczne, organizacja szkoleń i warsztatów, organizacja szkoleń z zakresu pielęgnacji/komunikacji i eliminacji stresu dla opiekunów faktycznych)
  4. Być aktywnym(piknik, organizacja warsztatów dla wolontariuszy, integracja, animacja)

Więcej na stronie: https://senio-rita.pl/

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS