Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Studzienice mają możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego w Urzędzie Gminy Studzienice,ul. Kaszubska 9 (pokój nr 7, I piętro) w każdą środę w godzinach 9:00-14:00.

Pomoc prawna- Bytów, Miastko

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którą m.in. powiat bytowski świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców regionu.

Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 3 ulokowane zostaną na terenie powiatu bytowskiego. Punkty te mają być umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatów lub gmin. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie z tych miejsc będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pomoc prawna ma być udzielana minimum 4 godziny dziennie, 5 razy w tygodniu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2015 Starosty Bytowskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz haromonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bytowskim powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieścić się będą:

1. Dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Koszalinie:

a) w Bytowie:

 • punkt pierwszy – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 (pokój nr 119), w dni: poniedziałek, czwartek, piątek od godziny 7:30-11:30 oraz wtorek i środę od godziny 11:30-15:30.
 • punkt drugi (punkt prowadzony przez Zabroskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. Dra B. Domańskiego 2 (pokój nr 119), w dni: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 11:30-15:30, wtorek i środa w godzinach 7:30-11:30

b) w Miastku – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, (pokój nr 57) w dni: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach: 11:00-15:00, wtorek, środa w godzinach 8:00-12:00.

2. Dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert:

a) w Bytowie – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, j/w.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  1. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  2. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  3. która nie ukończyła 26 lat, lub
  4. która ukończyła 65 lat, lub
  5. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zadanie to finansowane jest z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS