Wójt Gminy Studzienice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę poniższej nieruchomości.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 12oo w Urzędzie Gminy Studzienice, przy ul. Kaszubskiej 9, w pokoju nr2.

W przetargu udział biorą osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej kwocie do dnia 15 grudnia 2023 r. na rachunek bankowy Gminy Studzienice PEKAO S.A I O/Bytów nr 49 1240 3783 1111 0000 4080 8848. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na rachunek Gminy Studzienice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu rocznego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Studzienice jako organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie (załącznik nr 1 do Warunków) podpisane przez osobę upoważnioną o zapoznaniu się z warunkami przetargu, stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projektem umowy (załącznik nr 2 do Warunków), które należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań. Granice dzierżawionej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjne na koszt Gminy.

Wyłoniony w przetargu dzierżawca działki nr 207/2, zobowiązany będzie w umowie dzierżawy do prowadzenia właściwej gospodarki rybackiej na tej części jeziora oraz umożliwienia korzystania z wody zgodnie z art. 32 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz do przeprowadzania zarybiania zbiornika.

Wójt Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, pokój nr 4, lub pod numerem tel. 59/ 52 166 14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.studzienice.pl, www.bip.studzienice.pl i na tablicy ogłoszeń UG Studzienice, natomiast wyciąg z ogłoszenia został zamieszczony w Kurierze Bytowskim.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 ogłoszenie dzierżawa

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS