Regulamin PSZOK

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

 dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Studzienice

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sierznie prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

§2

PSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:
* Wtorek 12.00 – 15.00
* Sobota 8.00 – 15.00

§3

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Studzienice.

2. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Studzienice będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Studzienice (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania).

§4

1. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niżej wymienione rodzaje odpadów:

1)         15 01 01          Opakowania z papieru i tektury;

2)         15 01 02          Opakowania z tworzyw sztucznych;

3)         15 01 05          Opakowania wielomateriałowe;

4)         15 01 06          Zmieszane odpady opakowaniowe;

5)         15 01 07          Opakowania ze szkła;

6)         15 01 10*        Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne);

7)         16 01 03          Zużyte opony;

8)         16 02 11*        Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC;

9)       20 01 01          Papier i tektura;

10)       20 01 02          Szkło;

11)       20 01 10          Odzież;

12)       20 01 11          Tekstylia;

13)       20 01 21*        Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

14)       20 01 23*        Urządzenia zawierające freony;

15)       20 01 27*        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

16)       20 01 28*        Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

17)       20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

18)       20 01 33*        Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

19)       20 01 34          Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

20)       20 01 35*        Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (sprzęt musi być kompletny; w przypadku niekompletnego sprzętu opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem);

21)       20 01 36          Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (sprzęt musi być kompletny; w przypadku niekompletnego sprzętu opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem);

22)       20 01 39          Tworzywa sztuczne;

23)       20 01 40          Metale;

24)       ex 20 01 99     Popiół z palenisk;

25)       20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji;

26)       20 03 07          Odpady wielkogabarytowe (powyżej ilości 200 kg/nieruchomość/rok odpady wielkogabarytowe przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem);

2. Odpady budowlano-rozbiórkowe, których rodzaje wymieniono poniżej, pochodzące ze strumienia gospodarstw domowych, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilości do 1 m3 od gospodarstwa domowego na rok:

1)         17 01 01          Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

2)         17 01 02          Gruz ceglany;

3)         17 01 07          Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

4)         17 02 02          Szkło;

5)         17 02 03          Tworzywa sztuczne;

6)         17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 
3. Za odpady dostarczone w ilościach większych niż wymienione w §4 ust. 2 pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem.

4. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.

5. W PSZOK nie będą przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady budowlane zawierające azbest;
3) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
4) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych),
odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

§5

1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad.

2. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika PSZOK oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.

§6

1. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez właściciela nieruchomości do PSZOK będzie potwierdzone dokumentem – kartą przyjęcia odpadów (kwit wagowy) wystawianą przez pracownika PSZOK po jego zważeniu.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane właściciela nieruchomości dostarczającego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania, czytelny podpis oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

§7

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS