Gdzie trafiają nasze odpady?

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018″ dla gminy

Studzienice został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Północno-Zachodni z

regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w Sierznie i w Bierkowie,

natomiast w zakresie przetwarzania tylko odpadów zielonych wyznaczono zakład „Wodociągi

Słupsk” Sp. z o.o. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierznie, bądź w stanach

odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów

do instalacji zastępczych: RIPOK Bierkowo, RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS