Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie naszej gminy zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Studzienice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
 • Jeżeli w danej nieruchomości w dniu wejścia w życie Uchwały Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Studzienice z dnia 15 listopada 2012 r. nie powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  • W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
  • Razem z deklaracją prosimy o wypełnienie informacji o liczbie i wielkości pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Będzie ona miała charakter pomocniczy przy sporządzaniu harmonogramu odbioru odpadów z nieruchomości.
  • Skąd pobrać deklarację:

– Urząd Gminy w Studzienicach (sekretariat i pokój nr 8),

– Strona: www.bip.studzienice.pl (zakładka „Dokumenty do pobrania – Gospodarka Odpadami”),

– Sołtysi.

 • Składanie deklaracji:

– Urząd Gminy w Studzienicach (sekretariat),

– przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy w Studzienicach.

 

Więcej informacji oraz wzór deklaracji dostępne na stronie:  klik

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS