Podpisanie umowy dotyczącej usuwania azbestu na terenie gminy.

Wójt Gminy Studzienice podpisał umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Studzienice.”

Wysokość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 29.241,00 zł, w tym:

– wysokość dotacji: 20.468,00 zł (70% kosztów kwalifikowanych)
– wkład własny wnioskodawców: 8.773,00 zł (30% kosztów kwalifikowanych)

W wyniku przeprowadzonego naboru do gminy wpłynęło w terminie 30 wniosków, z których 19 na realizację zadania transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz 11 na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Realizacja zadania przyczyni się do minimalizacji szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko. 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS