OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

– konserwator oczyszczalni ścieków i hydroforni

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
a) wykształcenie zawodowe – techniczne lub średnie,
b) prawo jazdy kat T i B,
c) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
e) mile widziana znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych oraz budowy maszyn i urządzeń.
f) umiejętność obsługi komputera,
g) mile widziane uprawnienia SPE eksploatacyjne do 1 kV,
h) mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń przemysłowych,
i) gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmującym również soboty, niedziele i święta.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków w Ugoszczy i Sominach,
2. kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
3. konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków,
4. obsługa punktu zlewnego,
5. kontrola i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,
6. kontrola i obsługa urządzeń pompowni ścieków,
7. nadzór i konserwacja hydroforni i sieci wodociągowej,
8. wykonywanie prac gospodarczych i serwisowych na nadzorowanych obiektach sieci wodociągowej,
9. obsługa ciągnika.

III. Wymagane dokumenty :
1) Życiorys (CV).
2) List motywacyjny.
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 1996r. Nr 62,poz.286 ze zm.).
5) Oświadczenie o niekaralności.
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – konserwator ” do dnia 16 listopada 2022 r. do godz. 15:00.
Oferty, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
– dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w naborze mogą być odebrane przez kandydatów osobiście w terminie do 2 tygodni od zakończenia procedury konkursu i ogłoszenia wyników, a po upływie 2 miesięcy od zakończenia procedury naboru będą odsyłane kandydatom na podany adres do korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS