OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 –  referent ds. księgowości usług komunalnych i obsługi  kasy

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) ogłasza się konkurs na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Studzienice

77-143 Studzienice, ul. Kaszubska 9

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze;

Stanowisko – Referent

Miejsce pracy – Urząd Gminy w Studzienicach

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę,  planowany termin zatrudnienia – grudzień 2022r/ styczeń 2023rok

I. Wymagania niezbędne :

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

 1. jest obywatelem polskim, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. posiada wyższe wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym– kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja.
 5. umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Microsoft Office Word, Excel i Power Point.
 6. ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.     

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 3. dobra organizacja pracy,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Prowadzenie obsługi kasowej  w  Urzędzie Gminy Studzienice
 1. Księgowość usług  komunalnych.

a). Zakładanie kont odbiorców usług komunalnych (woda, ścieki, odpady stałe).

b). Ewidencjonowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i sald na kontach analitycznych odbiorców usług komunalnych.

c). Fakturowanie usług komunalnych na podstawie dokonywanych odczytów przez inkasentów Urzędu Gminy.

d). Wystawianie dowodów zastępczych PK wg  dokumentów źródłowych na wpłaty za usługi komunalne dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy.

e). Uzgadnianie wpływów, przypisów, odpisów i sald z ewidencją analityczną księgowości budżetowej.

f).Sporządzanie dowodów przerachowania lub zwrotu nadpłaty w usługach komunalnych.

g). Windykacja należności za usługi komunalne oraz należności związanych z nieterminowym dokonywaniem wpłat przez odbiorców usług komunalnych.

h).Roczne podsumowanie i zamknięcie urządzeń księgowych z wykazaniem sald końcowych oraz sporządzenie imiennych wykazów zaległości.

i). Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta i Skarbnika Gminy Studzienice.

 

IV. Zakres odpowiedzialności:

 • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków pracowniczych.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za organizację pracy i realizację zadań powierzonego odcinka pracy.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za spowodowanie nienależytym wykonaniem obowiązków służbowych szkody materialnej.
 • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej i karnej za ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niepożądanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym kopiowaniem lub pozyskiwaniem.
 • Dbałość o mienie, ład i porządek na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad kultury pracy.

 

V. Wymagane dokumenty :

1) Życiorys (CV).

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 1996r. Nr 62,poz.286 ze zm.).

5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6) Oświadczenie o niekaralności.

7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9) Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Poświadczenia  własnoręcznym podpisem kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, dokonuje kandydat.

Dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VI. W październiku 2022 roku, w Urzędzie Gminy Studzienice wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice z dopiskiem „Referent ds. księgowości budżetowej”  do dnia  15 listopada  2022 r. do godz. 15:00.

Oferty,  które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII . Inne:

1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

–  miejsce wykonywania pracy; siedziba Urzędu Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9,

    konieczność poruszania się po kondygnacjach,

–  praca przy komputerze i urządzeniach biurowych,

–  praca może przebiegać w warunkach stresowych,

     –  forma zatrudnienia: umowa o pracę

    –  Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 ze zm).

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Studzienice oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Studzienice.

3. Osoby spełniające wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji, w którym zostanie dokonana merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, z zakresu zagadnień określonych w punkcie I.

4.Dokumenty kandydata wybranego w konkursie  zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w konkursie mogą być odebrane przez kandydatów osobiście w terminie do 2 tygodni od zakończenia procedury konkursu i ogłoszenia wyników, a po upływie 1 miesiąca od zakończenia procedury naboru będą odsyłane kandydatom na podany adres do korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informuję, że w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Wójt  Gminy Studzienice ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, NIP 842 10 22 954, tel. 533 667 100 mail: inspektor@cbi24.pl., zwany dalej Administratorem.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz inne dane podane w odpowiednich dokumentach przez kandydata. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę – prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uważa Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane.

 

Studzienice, dnia 2 listopada  2022 r.                                                                                                            

Wójt

/-/

Bogdan Ryś

 

Formularze wymaganych dokumentów dostępne: https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1565 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS