Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia Sądu.

Pełnienie funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach.

Podstawa prawna

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz i osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo, organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Opiekun prawny obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub i interes społeczny.

Opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką.

Opiekun prawny zobowiązany jest w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką oraz  rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić
ze składania rachunku końcowego.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

  1. posiadać obywatelstwo polskie,mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzystać z pełni praw publicznych,
  3. być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,
  4. nie karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem prawnym nie może być osoba:

  1. która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  2. wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  3. wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  4. wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki ustala wynagrodzenie.
Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wymagane dokumenty:

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności
   prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów
   rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów
w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS