Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

Przedmiot przetargu

 1. Drewno pozyskane z lasu komunalnego, działki nr 12/15, obręb Osława-Dąbrowa (oddział 37.a), w ilościach i o wartościach zgodnie z Tabelą 1.
 2. Masa drewna została określona na podstawie Świadectwa legalności pozyskania drewna nr 11/23/9 wystawionego w dniu 03.03.2023 r.
 3. Wartość drewna dla sortymentu S4 (opał) określono przyjmując jako podstawę ceny z cennika obowiązującego w Nadleśnictwie Bytów (Decyzja nr 1/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytów z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży drewna i cennika detalicznego na 2023 r.):

osika (OS) S4 – 100,00 zł/m3 netto
sosna (SO) S4 – 100,00 zł/m3 netto
topola (TP) S4 – 100,00 zł/m3 netto
brzoza (BRZ) S4 – 140,00 zł/m3 netto
buk(BK) S4 – 152,00 zł/m3 netto

Tabela 1. Zestawienie i wycena drewna pozyskanego w lesie komunalnym – działka nr 12/15, obręb Osława-Dąbrowa, oddział 37.a

GatunekSortymentmpm3Cena netto 1m3Wartość nettoWartość brutto
OSS46,864,46100,00446,00548,58
SOS425,4516,54100,001.654,002.034,42
TPS46,484,21100,00421,00517,83
BRZS41,190,77140,00107,80132,59
BKS40,280,18152,0027,3633,65
     2.656,163.267,08
 1. Cena wywoławcza wynosi 2.656,16 zł netto – 3.267,08 zł brutto (VAT 23%).
 2. Regulamin przetargu
 1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty wraz z oświadczeniem oraz wpłacenie wadium o którym mowa w pkt 3
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 22 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice ul. Kaszubska 9, 77 – 143 Studzienice, w zaklejonej kopercie z napisem „II Przetarg na sprzedaż drewna”. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości 330,00 zł na rachunek bankowy Gminy Studzienice PEKAO S.A I O/Bytów nr 49 1240 3783 1111 0000 4080 8848 najpóźniej do 19 czerwca 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na rachunek Gminy Studzienice.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77 – 143 Studzienice, pok. nr 4.
 7. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres oferenta oraz numer telefonu,
 2. zaoferowaną cenę netto oraz brutto (z uwzględnieniem 23% stawki podatku VAT) za zakup drewna,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu,
 4. podpis oferenta,
 5. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 1. Kryterium wyboru oferty – wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą zaoferowaną cenę.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty zawierające niższą cenę od tej, którą podał sprzedający w ogłoszeniu o przetargu (cena wywoławcza) zostaną odrzucone.
 3. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający w ogłoszeniu o przetargu.
 4. O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich oferentów składających oferty.
 5. Przetarg może się odbyć nawet w sytuacji, gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 6. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych z taką samą ceną komisja przetargowa organizuje przetarg ustny pomiędzy tymi oferentami w dniu 23 czerwca 2023 r. niezwłocznie po otwarciu ofert. Niestawiennictwo oferenta nie wstrzymuje przetargu ustnego, przetarg ustny przeprowadza się z udziałem oferentów z taką samą najkorzystniejszą ceną, którzy stawili się na otwarcie ofert.
 7. Nabywca winien zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 8. Po rozstrzygnięciu przetargu sporządzony zostanie protokół, stanowiący podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac do 14 lipca 2023 r.
 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, sprzedający zawiadomi nabywcę o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Studzienice jako organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Nabywca jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na rachunek bankowy Gminy Studzienice PEKAO S.A I O/Bytów nr 72 1240 3783 1111 0000 4080 8822 do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Nabywca za zakupione drewno otrzyma fakturę VAT.
 13. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego, umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicach ogłoszeń sołectw, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Studzienice www.bip.studzienice.pl, w zakładce „Wójt – Ogłoszenia”. Informację o przetargu zamieszcza się na stronie www.studzienice.pl.
 14. W przypadkach uzasadnionych zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.
 15. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Link do załączników

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS