Konkurs dotacji w ramach funduszu Akumulator Społeczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs grantowy 2016 fundusz „AKUMULATOR SPOŁECZNY” skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu bytowskiego i kościerskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Program adresowany jest do:

  • grup nieformalnych (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 18 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 25 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.
  • grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.
  • młodych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe – w przypadku klubów sportowych) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku i której roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych) lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego),

Rodzaje dotacji:

 

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego

 

  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

 

  • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

Z otrzymanej dotacji można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, na przykład:

  1. w przypadku dotacji na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego:

zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,

koszty koordynacji i zarządzania projektem (maks. 20% kwoty dotacji na koszty administracyjne, w tym maks. 10% na koszty rozliczenia projektu),

koszty podróży krajowych, wynagrodzenia specjalistów, honoraria, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu, koszty druku oraz promocji, zakup elementów wyposażenia i sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

  1. w przypadku dotacji na rozwój młodej organizacji pozarządowej:

zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres
co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu), podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacę.

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE

Minimalna łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku w województwie pomorskim wynosi: 471 200 zł (średnio na powiat: 23 560 zł)

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 maja do 15 października 2016.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOTAJE

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

www.witkac.pl

opcja wnioskowania poprzez przesłanie filmu maks. 10-minutowego, jako załącznika  do formularza w systemie on-line www.witkac.pl (w takim przypadku należy wypełnić I, III i IV część wniosku oraz wpisać tytuł projektu, okres i miejsce realizacji w części II; opis przedsięwzięcia powinien znaleźć się w nagraniu wideo.

Nie dotyczy to jednak aplikowania o   dotację na rozwój młodej organizacji!

Możliwe jest też podanie linku do filmiku nagranego przez grupę/organizację i opublikowanego w Internecie, np. na portalu YouTube – wówczas nie załącza się żadnych plików,
a odnośnik do strony umieszcza się w części II formularza).

REGULAMIN  KONKURSU 2016

znajduje się na www.akumulatorspoleczny.pl

 w zakładce „Dokumenty do pobrania” w kategorii „Konkursy grantowe” >> „2016”.

Nabór wniosków trwa

do godz. 1200 dnia 20 kwietnia 2016 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

5  kwietnia (wtorek), Bytów, Inkubator ul. Podzamcze 34, godz. 16:00

Więcej na:  www.fundacjaparasol.org

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL

  1. Zamkowa 2, 77-100 Bytów

biuro@fundacjaparasol.org, tel. 59 721 24 77

powiaty: bytowski i kościerski

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS