Jak otrzymać dotację w otwartym konkursie ofert Gminy Studzienice?

Gmina Studzienice co roku uchwala Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok. Na podstawie Programu ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej może zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego. (art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w dwóch formach:

POWIERZANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.  Przy powierzaniu administracja publiczna finansuje w całości wykonanie zadania przez dany podmiot. Oznacza to, że dotowany podmiot nie musi zagwarantować udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

WSPIERANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W tym trybie organ administracji publicznej tylko częściowo finansuje wykonanie zadania. Dotowany podmiot musi zagwarantować udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł (wkład własny, rzeczowy, osobowy). Przedmiot i warunki konkursu określa samorząd, ale sposób realizacji celu zwykle definiowany jest przez podmiot starający się o dotację, więc pozwala mu to na swobodę w wyborze metod i zakresu działań.

Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.  Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego tj. kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów o sporcie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej „Organizacją”.
Otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt Gminy Studzienice. W ogłoszeniu konkursu znajdują się wszelkie informacje dotyczące procedury składania oferty, wymogów i zakresu zadań, objętych dotacją, a także wszelkie inne istotne informacje. Ogłoszenie konkursu w Gminie Studzienice odbywa się corocznie, w przedziale od stycznia do marca.

 

ETAPY OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

ETAP I – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.studzienice.pl/dokumenty/1060  ,na stronie internetowej Urzędu  https://www.studzienice.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-gminy-studzienice-w-2020-roku  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice

Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

 

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sposób określony w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania

W terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia można składać oferty realizacji zadania publicznego.

 

ETAP IIrozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy

Oferty złożone przez Organizacje opiniują komisje konkursowe, powołane odpowiednim Zarządzeniem Wójta, publikowanym w BiP , na stronie internetowej jst oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych środków danemu podmiotowi podejmuje Wójt Gminy Studzienice.

 

ETAP III – podpisanie umowy

Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie podmioty, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert zostaną pisemnie poinformowane o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji, wysokości dotacji, oraz konieczności złożenia zaktualizowanego do otrzymanej kwoty dotacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego (jeśli dotyczy). Termin złożenia w/w dokumentów to 7 dni od dnia doręczenia pisma. Po tym terminie zostaje podpisana niezwłocznie umowa dotacji. Po podpisaniu umowy zostanie przekazana pierwsza transza pieniężna na rachunek podmiotu.

 

ETAP IVsprawozdanie z realizacji zadania publicznego i zwrot niewykorzystanej dotacji

Każdy podmiot, który otrzymał dotację z budżetu Gminy Studzienice, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni liczonych od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, określonego w umowie dotacji (okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy).

Podmiot jest również zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy gminy w terminie 15 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, w którym realizowane było zadanie.  

Wzór oferty i sprawozdania na realizację zadania publicznego do pobrania w załączniku pod artykułem.

 

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS