Ochrona Zdrowia

Głównym programem zdrowotnym jaki w obecnej chwili jest realizowany w Gminie Studzienice i stanowi priorytet jest progam profilaktyki wirusa Brodaczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019. W celu realizacji programu Gmina Studzienice w roku 2015 nawiązała współpracę z Powiatem Bytowskim. Podjęto Uchwałę nr  VI/46/2016 Rady Gminy Studzienice w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego  (HPV) na lata 2015-2019, która zakłada finansowanie  szczepień ochronnych dziewczynek z terenu Gminy Studzienice w wieku 12 lat.

 

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2015-2019 w Gminie Studzienice.

 

 1. Opis problemu zdrowotnego oraz uzasadnienie potrzeby wprowadzenia Programu w Gminie Studzienice

Wirus HPV (ang.: Human Papilloma Virus), czyli wirus brodawczaka ludzkiego to jedna z najczęstszych przyczyn rozwoju raka szyjki macicy u kobiet. Co roku zakażenie tym wirusem osiąga w Polsce ogromną skalę. Do zakażenia dochodzi drogą płciową, najczęściej wśród młodych, aktywnych seksualnie kobiet. Wyróżnia się ponad sto typów wirusa, które początkowo nie dają żadnych objawów. Średni czas rozwoju wirusa wynosi od 5 do 10 lat, pierwsze objawy dają o sobie znać dopiero w zaawansowanej fazie rozwoju choroby, dlatego tak istotne jest wczesne wykrycie jak również profilaktyka w postaci szczepień. Do najniebezpieczniejszych konsekwencji zakażenia wirusem HPV zalicza się raka szyjki macicy i innych narządów płciowych. Oprócz tego wymienia się również nawracającą brodawczakowatość układu oddechowego oraz raka ustnej części gardła. HPV jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową

HPV jako problem zdrowia publicznego stanowi dla Gminy Studzienice priorytet. Przyjęcie programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom wśród mieszkańców Gminy jest niezbędne, aby zmniejszyć liczbę zachorowań, która w 2011 roku osiągnęła aż 248 przypadków w samym województwie pomorskim. Obecnie w Polsce wskaźnik umieralność na raka szyjki macicy wywołanego wirusem HPV jest najwyższy w Europie. Warto zwrócić uwagę, iż w większości przypadków zakażenie wirusem HPV prowadzi do rozwoju raka narządów płciowych. Badania kliniczne wykazały, że podanie szczepionek kobietom niezarażonym wirusem w większości przypadków pozwala w pełni ochronić je przed późniejszym rozwojem nowotworu szyjki macicy wywoływanym przez wirus HPV typu 16 i 18.

 

 1. Planowany przebieg programu profilaktycznego w Gminie Studzienice

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego przewiduje wprowadzenie szczepień populacyjnych w latach 2015-2019. Koszt podania dwóch dawek szczepionki dla jednej osoby wynosi 250,00 zł i jest w pełni refundowany przez Gminę Studzienice. Szczepienia obejmować będą dziewczęta w wieku 12 lat, liczba dziewcząt w tym wieku wynosi 18- stan na dzień 06 października 2014 r., taką też kwotę zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2015. Organem przygotowującym i monitorującym przebieg programu jest Wójt Gminy Studzienice wraz z zainteresowanym merytorycznie pracownikiem Urzędu Gminy we współpracy z przychodnią lekarską oraz Zespołami Szkół Gminy Studzienice. Gmina informować będzie na bieżąco opiekunów prawnych dzieci oraz dyrekcję szkoły, do której uczęszczają dziewczęta o szczegółach programu, etapach oraz terminach planowanych szczepień. Program kierowany jest nie tylko do dziewczynek w wieku 12 lat, które otrzymają szczepionki, ale również do rodziców i rodzin uczniów, a także nauczycieli i najbliższego otoczenia.

POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO:

Etap I

Podpisanie umowy ze Starostą Bytowskim Panem Leszkiem Waszkiewiczem w sprawie wspólnej realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019, określającej zakres podejmowanych działań i zasady ich funkcjonowania zgodnie z założeniami.

Etap II

Konsultacje i porozumienie z lekarzami i placówkami leczniczymi z terenu Gminy, w których odbywać się będą badania oraz szczepienia beneficjentów programu. Przeprowadzenie rozmów i ustalenie szczegółów przebiegu programu z dyrekcją Zespołu Szkół w Półcznie, Ugoszczy oraz Studzienicach, jak również poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych dzieci o zakresie planowanych działań profilaktycznych.

Etap III

Organizacja kampanii informacyjnej dla młodzieży oraz rodziców, zwracającej uwagę na problem i niebezpieczne konsekwencje związane z zakażeniem wirusem HPV. Edukacja prozdrowotna w zakresie sposobów zakażenia wirusem, przebiegu choroby, leczenia, powikłaniach i konsekwencjach oraz sposobach zapobiegania zakażeniom. Przeprowadzona zostanie kampania informacyjna w szkołach, przewiduje się również proklamację oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w formie elektronicznej i tradycyjnej.

Etap IV

Wybór grupy docelowej. Szczepienia obejmować będą dziewczęta w wieku dwunastu lat z terenu Gminy Studzienice po wcześniejszym uzyskaniu zgody od opiekunów prawnych. Deklaracja zgody stanowi załącznik Nr I do Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego Gminy Studzienice.

 

Data realizacji programu

Roczniki objęte szczepieniem

2015

2003

2016

2004

2017

2005

2018

2006

2019

2007

 Etap V

Przeprowadzenie badań lekarskich dziewcząt deklarujących chęć wzięcia udziału w szczepieniach celem wyeliminowania osób z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

 Etap VI

Podanie dwóch dawek szczepionki dziewczynkom zakwalifikowanym do programu, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi, które reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

 Etap VII

Udokumentowanie szczepień poprzez wpis do karty medycznej pacjenta.

 Etap VIII

Sporządzenie przez organ monitorujący sprawozdania/raportu z realizacji programu profilaktycznego, podanie go do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej współrealizatora programu oraz dalszy monitoring we wskazanym zakresie.

 • Planowane efekty programu profilaktycznego

Głównym założeniem programu, a jednocześnie priorytetem jest zapobieganie zakażeniom wirusem HPV wśród młodych kobiet, poprzez szczepienie jeszcze przed pierwszą inicjacją seksualną, a tym samym zmniejszenie liczby zachorowań na między innymi nowotwór narządów płciowych.

 Inne przewidywane efekty programu:

 • korzyści edukacyjne i informacyjne w raka szyjki macicy, zarówno wśród młodzieży jak i rodziców,
 • zainteresowanie i zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych,
 • efektywne i regularne monitorowanie rozwoju wskaźnika zachorowalności na nowotwór narządów płciowych,
 • zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w zakresie dostępu do służby zdrowia, szczepionek profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej,
 • zwiększenie świadomości wśród młodych dziewczynek oraz rodziców o zagrożeniu jakie niesie ze sobą inicjacja seksualna bez odpowiedniego zabezpieczenia i higieny osobistej, wzrost wiedzy o czynnikach ryzyka zakażeniem wirusem HPV,
 • ocena rzeczywistego wpływu programu na zmniejszenie zachorowalności w trakcie trwania programu (okres 5 lat) oraz po zakończeniu programu,
 • zwrócenie opinii i uwagi społecznej w kierunku ogromnego problemu jaki stanowi dziś zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, wywołanie dyskusji społecznej na wyżej wymieniony temat,
 • zmiana postaw społecznych w zakresie podejścia do zdrowia,
 • zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych poprzez zachęcanie do regularnych badań,
 • zwiększenie świadomości o niezwykle istotnej roli badań cytologicznych jako szansy wczesnego wykrycia wirusa HPV wśród kobiet,
 • podniesienie kompetencji lokalnych koordynatorów programu.

 Okres realizacji zadania

Zadanie ustala się od dnia podpisania przez Gminę Studzienice umowy ze Starostą Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019, określającej zakres podejmowanych działań i zasady ich funkcjonowania zgodnie z założeniami. Planowane zakończenie zadania to rok 2019, po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Studzienice sprawozdania/raportu końcowego z realizacji wyżej wymienionego zadania.

Kolejne zadanie z zakresu ochrony zdrowia, które Gmina Studzienice realizuje to przede wszystkim współpraca w zakresie realizacji badań mammograficznych dla mieszkanek Gminy Studzienice. Co roku badania takie odbywają się nieodpłatnien i cieszą się dużą frekwencją. Serdecznie zachęcamy do regularnych badań.

 

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS