Zwiadomienie o Sesji Rady Gminy dn. 20.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 20 stycznia 2016 r. o godzinie 13:30 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Studzienicach

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 10 września 2015 r.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Studzienice za rok szkolny 2014/2015.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zawarcia porozumienia dotyczącego partnerstwa i przystąpienie do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.2.1. „Efektywność energetyczna”,
 • wydzierżawienia nieruchomości gminnych,
 • dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
 • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2016 – 2036,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Studzienice na 2016 rok,
 • zmiany uchwały nr X/76/2015 Rady Gminy Studzienice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 1. Sprawozdanie i informacje:
 • z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015,
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Studzienice.

 

 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy
 2. Zapytania i wolne wnioski
 3. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS