Zawiadomienie z dnia 8 marca 2016 roku

ZAWIADOMIENIE

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 17 marca 2016 r. o godzinie 13:30

w sali Domu Kultury w Studzienicach

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Studzienice w roku 2016,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice,
 • wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie gminne (dla najemców),
 • wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie gminne (w trybie przetargowym),
 • zamiany gruntów mienia gminnego,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne,
 • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Studzienice do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Studzienicach,
 • dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2016 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice.
 1. Sprawozdanie i informacje:
 • z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Studzienicach za 2015 r. oraz roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
 • z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Studzienice za 2015 rok.
 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

         Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS