Informacja o odszkodowaniach za straty spowodowane przez bobry

Odszkodowanie przysługuje:
właścicielom gospodarstw rolnych, leśnych i rybackich.

Komórka organizacyjna obsługująca sprawę:
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. Godziny urzędowania komórki organizacyjnej: poniedziałek – piątek w godzinach: 7.30 – 15.30.
Telefon kontaktowy:
58 68 36 826.

Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku lub za pośrednictwem poczty na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

 

 

 

Wymagane dokumenty i wzory:
 wniosek,
 fragment mapy ewidencyjnej obejmującej teren działki, na której wystąpiła szkoda,
 aktualny wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego ze wskazaniem działek, na których wystąpiły szkody lub akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej,
 w przypadku użytkowania gruntu przez osobę niebędącą jej właścicielem umowa dzierżawy,
 w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.

Zasady szacowania szkód i wypłaty za nie odszkodowań.
Szkody wyrządzone przez bobry nie są szacowane w okresie zimowym przy występującej pokrywie śnieżnej, a dopiero po jej ustąpieniu.
Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat dokonywane jest przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego osoby.
Podstawą oszacowania szkody jest protokół oględzin sporządzany każdorazowo przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w obecności poszkodowanego. W oparciu o powyższy
protokół ustalona jest i przedstawiana do akceptacji propozycja wielkości odszkodowania, wypłacana w ramach środków z budżetu Państwa.
W przypadku zgodności stanowisk przez obie strony uczestniczące w postępowaniu, następuje przekazanie odszkodowania poszkodowanemu – przelewem na rachunek bankowy.
W przypadku braku zgodności stanowisk przysługuje droga sądowa z powództwa cywilnego.
Podstawa prawna:
Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie .przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.).

Opłaty:
Procedura jest zwolniona z opłat

Tryb odwoławczy:
Procedura obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania. Od naliczonej wysokości odszkodowania odwołać się można na drodze powództwa cywilnego w sądzie powszechnym.
Pracownik ds. kontaktów z klientem :
Elżbieta Klimaszewska

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

 

Wzór wniosku o odszkodowanie znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

Skip to content