Zawiadomienie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice.

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice,
że w dniu 20 października (czwartek) 2016 roku o godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice.

 

Proponowany porządek:

                                                        

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 15 września 2016 r.

 

 

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Studzienice za rok 2015/2016.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku,
 • ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
 • dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • wydzierżawienia nieruchomości gminnych,
 • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Studzienice,
  • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice przyjętego na posiedzeniu w dniu 3 października 2016r.,
  • przedstawienie projektu uchwały.
 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

 

                         Przewodniczący

                 Rady Gminy Studzienice

 

                                                                                              Artur Kobiella

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS