Zawiadomienie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice

ZAWIADOMIENIE

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w sali Domu Kultury w Studzienicach

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady gminy z dnia 10 września 2015 r.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Studzienice za rok szkolny 2014/2015

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Studzienice,

2)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku,

3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4)      ustalenia opłaty targowej,

5)      ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru,

6)      określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

7)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Studzienice położonego w miejscowości Ugoszcz,

8)      uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Studzienice,

9)      wydzierżawienia nieruchomości gminnych.

10)  dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

11)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice,

12)  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2016,

4. Informacja bieżąca Wójta Gminy

5. Zapytania i wolne wnioski

6. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

 

Artur Kobiella

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS