Zawiadomienie w sprawie sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 19 maja 2016 r. o godzinie 13:00

w sali Domu Kultury w Studzienicach

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

 1. Przedstawienie sprawozdań i informacji:
 • Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie:
 1. sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Studzienice za 2015 rok,
 2. sprawozdania finansowego,
 3. informacji o stanie mienia komunalnego,

 

 1. Odczytanie uchwały Nr 060/g278/R/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2016 roku opiniującej sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Studzienice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

 1. Odczytanie treści wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok .

 

 1. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice.

 

 1. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie
 • rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Studzienice na 2016 rok,
 • dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2016 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice,
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
 • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

          Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS