Zawiadomienie w sprawie sesji Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice,
że w dniu 6 września (czwartek) 2018 roku o godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice.

 

Proponowany porządek obrad:            

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 19 lipca 2018 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
 • dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice.

 

 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy Studzienice.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

             Przewodniczący  Rady Gminy Studzienice

                                    Artur Kobiella

Skip to content