I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz.: 10oo w Urzędzie Gminy Studzienice, przy ul. Kaszubskiej 9, w pokoju nr 2.

W przetargu udział biorą osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej określonej kwocie do dnia 24 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy Gminy Studzienice PEKAO S.A I O/Bytów nr 49 1240 3783 1111 0000 4080 8848. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na rachunek Gminy Studzienice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu rocznego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Studzienice jako organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu (załącznik nr 1 do Warunków).

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań. Granice dzierżawionej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjne na koszt Gminy.

Wójt Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, pokój nr 3, lub pod numerem tel. 59/ 52 166 14.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.studzienice.pl, www.bip.studzienice.pl i na tablicy ogłoszeń UG Studzienice oraz w Kurierze Bytowskim.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS