GOPS poszukuje osoby chętnej do sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby chętnej do sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

Opiekun ustanowiony przez sąd sprawuje:

-pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną

– opiekun musi zarządzać finansami osoby objętej opieką, zadbać o to aby miała  zapewnioną opiekę lekarską, aby nie stwarzała zagrożenia dla innych osób, opiekun może starać się o umieszczenie, w   razie konieczności, osoby ubezwłasnowolnionej w odpowiedniej placówce, np. szpitalu.
 -zarząd nad jego majątkiem – dbanie o majątek,
 -reprezentuje go wobec osób trzecich – zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych,  składaniu oświadczeń woli.

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna.

Za sprawowanie opieki sąd ustala wynagrodzenie.

Skip to content