Inwestycje zrealizowane w Gminie Studzienice

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci w Ugoszczy!

Zakończono rozbudowę placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci przy przedszkolu w Ugoszczy. Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Rozbudowa placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz stanowiący część ścieżki edukacyjnej oraz szlaku turystycznego na terenie gminy Studzienice” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powiązanej z rybactwem i wodą oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa.

Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 49 664,15 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.


Zakończyła się inwestycja :  „Przebudowy drogi w miejscowości Studzienice – ul. Krótka”

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku 105mb o szerokości 5m z płyt ażurowych i kostki brukowej.

Wykonawca: P.P.H.U. Sztama, Paweł Szymański ul. Nowa 12, 83-424 Bałachy                    

Łączny koszt inwestycji – 105.000,00zł brutto z czego:
– 70.000,00 zł stanowiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
– 20.000,00 zł stanowiły środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Studzienice,
– 15.000,00 zł stanowiły środki budżetu Gminy Studzienice.

 

 


 

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Dąbrowa.

Jako najkorzystniejszą wybrano  ofertę Pana Henryka Reclaf, która opiewała na kwotę 170.197,83 zł.

   

 

Wyposażenie trzech świetlic wiejskich w miejscowości Studzienice, Ugoszcz i Półczno, gm. Studzienice

Dzięki operacji pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Bytowskie w naszej gminie zostały wyposażone 3 świetlice wiejskie w sprzęt multimedialny tj. projektory, ekrany projekcyjne, laptopy i  głośniki.

 


 

Droga dz nr 257 , 395 SKWIERAWY zrealizowana ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na kwotę 216.866,23 zł.

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy na dz. nr 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2 obręb Sominy – inwestycja współfinansowana przez Nadleśnictwo Bytów. Obecnie w trakcie budowy. Inwestycja realizowana z kwotę 390.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia powstanie droga o nawierzchni z kostki bitumicznej na odcinku 550 mb o szerokości jezdni 4,5 m oraz 420 mb drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługową „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski z siedzibą w Jaranowie 22, 87-704 Bądkowo.

 


 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy na dz. nr 391, 395 w Skwierawach – etap I – inwestycja współfinansowana jest przez Nadleśnictwo Lipusz Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Transportowe i Ziemne Henryk Reclaf, Mądrzechowo, ul. Kościerska 19, 77-100 Bytów. Inwestycja realizowana jest za kwotę 124.972,83 zł. W ramach inwestycji powstanie jezdnia o nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych JOMB o szerokości 3,00m w układzie śladowym na długości 450 mb.

Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Sominy– działanie ukierunkowane na poprawę systemu gospodarki wod.-kan. na terenie gminy, konsekwentnie realizowane po to, aby zapewnić każdemu mieszkańcowi swobodny dostęp do sieci odprowadzania ścieków.

W trakcie realizacji – oczyszczalnia biologiczno-chemiczna w Sominach

Z ważniejszych przedsięwzięć jest realizacja programu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Studzienice. Zielona energia pozyskiwana ze Słońca, wiatru lub wody to w wielu krajach standard. Nasza gmina nie pozostając w tyle, zamierza doposażyć domostwa w tego typu ogniwa energotwórcze.

Pomost w Skwierawach 2018 r.

Wartość  całkowita inwestycji – 40.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 34.000,00 zł

 

Siłownia zewnętrzna w Studzienicach.

Dofinansowanie ze środków UE oraz całkowita wartość – 32.000,00 zł

 

Siłownia zewnętrzna w Ugoszczy

Dofinansowanie ze środków UE oraz całkowita wartość – 32.000,00 zł

 

Siłownia zewnętrzna w Półcznie

Dofinansowanie ze środków UE oraz całkowita wartość – 32.000,00 zł

 

 

Budowa Kaszubskiej świetlicy w Kłącznie

Wartość  całkowita inwestycji – 521.498,31 zł

Dofinansowanie ze środków UE – 249.999,99 zł

  

 

 

Gmina Studzienice to czas dynamicznych przemian. Dzięki zaangażowaniu i pasji samorządu udało się osiągnąć szereg imponujących sukcesów. Od lat aktywnie wspieramy rozwój w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów, turystyki, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez coroczne udzielanie dofinansowań, dzięki którym funkcjonują m.in. lokalne kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Dokładamy wszelkich starań, aby Gmina rozwijała się na wielu płaszczyznach. To czego dokonano na przestrzeni minionych wielu lat jest rezultatem współpracy radnych wszystkich kadencji Rady Gminy, sołtysów poszczególnych sołectw, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Studzienice:

 1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy Studzienice:
 • modernizacja stacji uzdatniania wody w Ugoszczy,
 • budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w dziewięciu miejscowościach o łącznej długości ponad 50 km,
 • budowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczy obsługującej dziesięć miejscowości Gminy,
 • budowa sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie całej Gminy o łącznej długości ponad 50 km,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 88 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Studzienice.
 1. Inwestycje w zakresie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Studzienice:
 • budowa kompleksów boiskowych „Orlik 2012” w Ugoszczy i Studzienicach,
 • organizacja szeregu imprez o charakterze sportowym m.in. turnieje piłkarskie, kajakowe, rowerowe,
 • budowa i późniejsza modernizacja sal sportowych przy Zespole Szkół w Studzienicach, Ugoszczy i Półcznie oraz zagospodarowanie terenów przyległych,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Półcznie,
 • dofinansowanie działalności klubów sportowych na terenie Gminy Studzienice, m.in. KS Kaszubia, ULKS Huragan, UKS Juvenia
 • dofinansowywanie działalności Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Bytowie, organizującego co roku zawody o Puchar Wójta Gminy Studzienice w dziedzinie wędkarstwa,
 • budowa boisk do piłki siatkowej i koszykówki nad jeziorem w Studzienicach.
 1. Inwestycje w zakresie turystyki, rekreacji i kultury na terenie Gminy Studzienice:
 • budowa licznych placów zabaw w wielu miejscowościach,
 • remont i doposażenie Wiejskich Domów Kultury w trzech miejscowościach w tym wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Ugoszczy w nowoczesne zaplecze kinowe i konferencyjne,
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Studzienice wraz z budową małej architektury turystycznej przylegającej do szlaku,
 • modernizacja starej szkoły w Sominach do celów promocyjnych,
 • turystyczne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Półczenko w Półcznie i Fiszewo w Skwierawach,
 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu nad jeziorem Somińskim w Sominach w tym rewitalizacja i odrestaurowanie zabytkowych obiektów dziedzictwa lokalnego pełniących funkcję nowatorskiej świetlicy wiejskiej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenie innowacyjnej ścieżki zdrowia wzdłuż jeziora Somińskiego. Inwestycja polega na zagospodarowaniu placu przy starej szkole w Sominach w place zabaw i miejsce do rekreacji, budowa pomostu nad jeziorem Somińskim, utworzenie promenady zlokalizowanej wzdłuż brzegu jeziora oraz odrestaurowanie zabytkowych obiektów owczarni i chaty owczarza do celów promocyjnych i rekreacyjnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • odrestaurowanie zabytkowej Chaty Owczarza w Sominach

 • remont i modernizacja Kościołów w Ugoszczy, Studzienicach i Sominach,
 • budowa „Słonecznej Przystani” w Studzienicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze oraz zakup sprzętu wodnego i wędkarskiego,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • utworzenie trasy turystycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Dąbrowa wraz z wyposażeniem sprawnościowym, korekcyjnym, rehabilitacyjnym i prozdrowotną ścieżką zdrowia,

 • zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu integracyjnym dla mieszkańców Gminy Studzienice poprzez budowę pomostu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłączno wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną.

 

 1. Inwestycje w zakresie edukacji i dostępu do służby zdrowia oraz zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców:

 

 • utworzenie dwóch kół zainteresowań o tematyce sportów wodnych i wędkarskich na terenie Gminy Studzienice, angażujących dzieci, młodzież oraz dorosłych,
 • utworzenie pracowni językowej przy SzkolePodstawowej w Ugoszczy do nauki języka kaszubskiego i angielskiego,
 • przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach wraz z wyposażeniem w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny, utworzenienowoczesnej  pracowni rehabilitacyjnej,
 • kampania promocyjna ryb i przetworów rybnych, w ramach której zorganizowano szereg imprez promujących dietę bogatszą w ryby oraz zdrowy tryb życia,
 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez taniec, śpiew i muzykę regionalną, zakup strojów i instrumentów kaszubskich, prowadzenie zespołu taneczno-muzycznego,
 • budowa edukacyjnego „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy szkole Podstawowej w Studzienicach, dzięki któremu możliwa jest nauka przepisów ruchu drogowego, podstawowych zasad zachowania na drodze, oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • dofinansowanie działalności z zakresu dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z terenu gminy,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wozów strażackich dla OSP w Studzienicach i Półcznie.

 

Gmina Studzienice współpracuje również z powiatem w zakresie wspólnej budowy i modernizacji dróg powiatowych. Ponadto w ciągu 25 lat udało się stworzyć szeroką sieć telekomunikacyjną obejmującą każde gospodarstwo domowe na obszarze gminy. Zmodernizowano system edukacji, każda z trzech szkół wyposażona jest w sprzęt edukacyjny wysokiej jakości, zaplecze informatyczne i nowoczesne materiały dydaktyczne. Szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje.

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS