Inwestycje w ciągu minionych 25 lat

Minione 25 lat to dla Gminy Studzienice czas dynamicznych przemian. Dzięki zaangażowaniu i pasji samorządu udało się osiągnąć szereg imponujących sukcesów. Od lat aktywnie wspieramy rozwój w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów, turystyki, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez coroczne udzielanie dofinansowań, dzięki którym funkcjonują m.in. lokalne kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Dokładamy wszelkich starań, aby Gmina rozwijała się na wielu płaszczyznach. To czego dokonano na przestrzeni minionych 25 lat jest rezultatem współpracy radnych wszystkich kadencji Rady Gminy, sołtysów poszczególnych sołectw, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz was drodzy mieszkańcy, ponieważ bez waszych trafionych pomysłów i aprobaty nie udałoby się osiągnąć tak wiele. Inwestycje, które zrealizowano to przede wszystkim:

 1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy Studzienice:
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ugoszczy.
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczy obsługującej dziesięć miejscowości Gminy.
 • Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w dziewięciu miejscowościach o łącznej długości ponad 50 km.
 • Budowa sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie całej Gminy o łącznej długości ponad 50 km.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 88 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Studzienice.
 1. Inwestycje w zakresie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Studzienice:
 • Budowa kompleksów boiskowych „Orlik 2012” w Ugoszczy i Studzienicach.
 • Organizacja szeregu imprez o charakterze sportowym m.in. turnieje piłkarskie, kajakowe, rowerowe.
 • Budowa i późniejsza modernizacja sal sportowych przy ZS w Studzienicach, Ugoszczy i Półcznie i zagospodarowanie terenów przyległych.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Półcznie.

 

 1. Inwestycje w zakresie turystyki, rekreacji i kultury na terenie Gminy Studzienice:
 • Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Studzienice wraz z budową małej architektury turystycznej przylegającej do szlaku.
 • Remont i doposażenie Wiejskich Domów Kultury w trzech miejscowościach w tym wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Ugoszczy w nowoczesne zaplecze kinowe i konferencyjne
 • Budowa licznych placów zabaw w wielu miejscowościach.
 • Modernizacja starej szkoły w Sominach do celów promocyjnych.
 • Turystyczne zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Skwierawach i Półcznie i Sominach wraz z wybudowaniem promenady oraz odrestaurowanie zabytkowej Chaty Owczarza.
 • Remont i modernizacja Kościołów w Ugoszczy, Studzienicach i Sominach
 • Budowa „Słonecznej Przystani” w Studzienicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze oraz zakup sprzętu wodnego i wędkarskiego.
 • Utworzenie trasy turystycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Dąbrowa wraz z wyposażeniem sprawnościowym, korekcyjnym, rehabilitacyjnym i prozdrowotną ścieżką zdrowia.

 

 1. Inwestycje w zakresie edukacji i dostępu do służby zdrowia oraz zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców:
 • Utworzenie dwóch kół zainteresowań o tematyce sportów wodnych i wędkarskich na terenie Gminy Studzienice.
 • Utworzenie pracowni językowa przy Zespole Szkół w Ugoszczy do nauki języka kaszubskiego i angielskiego.
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach wraz z wyposażeniem w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny.
 • Kampania promocyjna ryb i przetworów rybnych w ramach której zorganizowano szereg imprez promujących dietę bogatszą w rybę oraz zdrowy tryb życia.
 • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez taniec, śpiew i muzykę regionalną, zakup strojów i instrumentów kaszubskich, prowadzenie zespołu taneczno-muzycznego.
 • Budowa edukacyjnego „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy Zespole Szkół w Studzienicach.
 • Organizacja sukcesywnie już od wielu lat imprez kulturalnych, m.in. „Dni Studzienic”, Jarmark Somiński, Noc Świętojańska.
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wozów strażackich dla OSP w Studzienicach i Półcznie.

 

Gmina Studzienice współpracuje również z powiatem w zakresie wspólnej budowy i modernizacji dróg powiatowych. Ponadto w ciągu 25 lat udało się stworzyć szeroką sieć telekomunikacyjną obejmującą każde gospodarstwo domowe na obszarze gminy. Zmodernizowano system edukacji, każda z trzech szkół wyposażona jest w sprzęt edukacyjny wysokiej jakości, zaplecze informatyczne i nowoczesne materiały dydaktyczne. Gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy funkcjonuje również żłobek w Studzienicach. Samorząd w dalszym ciągu podejmuje wiele projektów, obecnie są to: dofinansowanie gospodarstw domowych na terenie Gminy Studzienice w zakresie budowy mikro instalacji fotowoltaicznych, zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu integracyjnym dla mieszkańców Gminy Studzienice poprzez budowę pomostu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłączno oraz plan budowy oczyszczalni biologiczno-chemicznej w Sominach. Jesteśmy przekonani, że kolejne 25 lat będą równie owocne w sukcesy i liczne przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS