Szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Studzienice

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wójt Gminy Studzienice określił szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Studzienice w formie wykazu (Zarządzenie Wójta Gminy Studzienice nr 33/2020 z dnia 05.05.2020 r.).

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Studzienice, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie, o którym mowa w § 1 obejmuje:

  1. zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin, nieprzekraczających kryteriów dochodowych ustalonych art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
  2. pomoc niepieniężną w formie:
  1. zaopatrzenia w żywność;
  2. zaopatrzenia w przepisane przez lekarza leki i inne niezbędne do przetrwania artykuły pierwszej potrzeby;
  3. kontakt telefoniczny z osobami pozostającymi w kwarantannie domowej, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
  4. udzielenia schronienia osobom bezdomnym;
  5. interwencji kryzysowej;
  6. udzielenia innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy wymienionej w wykazie następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS