RECYKLING ODPADÓW ZEBRANYCH Z TERENU GMINY STUDZIENICE – rok 2014

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podajemy do publicznej wiadomości osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Studzienice w 2014 roku.

R  O  K    2 0 1 4

Do
16.07.2020

 

Poziom osiągnięty (%)

Ustawowo
(%)

Ustawowo
(%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

14,2

maks. 50,0

maks. 35,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych

38,9

min. 14,0

min. 50,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

69,4

 min. 38,0

min. 70,0

 

          Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu naszej gminy jest ciągle zbyt duża, co wiąże się z wysokimi kosztami ich zagospodarowania. Jeżeli nie ograniczymy masy odpadów komunalnych kierowanych na składowisko i nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu odpadów, na gminę zostaną nałożone kary, których skutkiem będą wyższe stawki opłat za śmieci dla mieszkańców. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Studzienice do segregacji odpadów.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS