Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 01 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.),
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie DJP bydła, owiec, kóz, koni (jeśli dotyczy),
  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń (jeśli dotyczy),
  4. oświadczenie o działalności rolniczej,
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  6. podpisaną klauzulę RODO,
  7. zestawienie faktur.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy z dnia 10 marca 2006 r. limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku (1,46 x 110 x ilość ha użytków rolnych), oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,46 x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła), oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,46 x 4 x średnia roczna liczba świń), oraz

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,46 x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec), oraz

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,46 x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz), oraz

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,46 x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni).

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Studzienice – pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 59 82 166 02.

Załączniki:

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS