Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „Gospodarki Wodno- Ściekowej”

27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Gospodarka wodno -ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W  wymaganym terminie od 2 stycznia do 24 lutego 2017 r. wpłynęło 67 wniosków o przyznanie pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy Samorząd Województwa Pomorskiego przeprowadza kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście. Kontroli podlegają wnioski o przyznanie pomocy w liczbie, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

W   związku  z powyższym  limit środków dla ww. operacji wg kursu  euro  z dnia   30.05.2017 r.  (4,1760) wynosi          32 830 885,15 zł. Tym samym wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania  pomocy   mieszczą się w  150%  dostępnego  limitu  środków dla  województwa  pomorskiego, tj.:   48 722 043,89 zł.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów

za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu, na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, złożonych wraz z tym wnioskiem.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS