Weź udział w badaniu satysfakcji pacjenta POZ

Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu o wyniki anonimowej ankiety – to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który powstał z inicjatywy NFZ. Pierwszym etapem tego programu jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które rozpoczęło się 5 listopada br.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność do świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia pacjentów dotycząca opieki i usług. W przyszłości może to być jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

 

Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać – w miarę możliwości – przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie podmiotów udzielających świadczeń.

 

Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach pilotażu przez trzy tygodnie anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

 

Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. czterech minut. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.:

 

– co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.);

– czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji ostanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?  

– proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej -łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5);

 

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS