W wybranych gospodarstwach rolnych odbędą się badania Głównego Urzędu Statystycznego

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych,  zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Gospodarstwa rolne mogą być  wylosowane do trzech, dwóch lub jednego z badań.

Pytania zawarte w badaniach będą dotyczyły m.in.: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, nawadniania, zwierząt gospodarskich, ciągników rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstwa domowego i aktywności ekonomicznej.

 

 

Podstawę prawną badań R-SGR, R-ZW-B i R-ZW-S stanowią:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
  w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.),
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1304, z późń. zm.).

Dane w badaniach R-SGR, R-ZW-B i R-ZW-S będą zbierane następującymi metodami:

 • CAII – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów poprzez samospis  

              Termin przeprowadzenia badań metodą CAII – 01.06 – 09.06. 2016 r.

 

 • CATI – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów za pośrednictwem łączy telefonicznych.

Termin przeprowadzenia badań metodą CATI – 10.06 – 22.07.2016 r.

 

 • CAPI – wywiad bezpośredni prowadzony przez ankietera w terenie.

Termin przeprowadzenia badań metodą CAPI 10.06 – 29.07.2016 r.

Zachęcamy do spisywania się przez INTERNET w terminie od 1 do 9 czerwca 2016 r.
Daje to możliwość  wypełnienia ankiety w dowolnym i dogodnym dla respondenta czasie
 i przesłanie jej drogą internetową.

 

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii 222799999

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych
i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS