VII Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 • 1

VII Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów organizowany jest przez Zespół Szkół w Lipnicy, przy współpracy Urzędu Gminy w Lipnicy.

 • 2

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie kultury i języka kaszubskiego,
 2. propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 3. wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych

i dorobku artystycznego,

 1. rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie kaszubskich wersji polskich i światowych szlagierów,
 2. twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
 3. promocja młodych wykonawców biorących udział w festiwalu,
 4. wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 5. rozwijanie talentów estradowych,
 6. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

 • 3

 

Konkurs ma zasięg regionalny i obejmuje cały obszar Kaszub. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół i ośrodków kultury.

 • 4

Kategorie Konkursu:

 • solistki i soliści: szkoła podstawowa (klasy 0 – I)
 • solistki i soliści: szkoła podstawowa (klasy II – III)
 • solistki i soliści: szkoła podstawowa ( klasy IV – VI)
 • solistki i soliści: gimnazjum (klasy I – III)
 • solistki i soliści: szkoła średnia (klasy I – IV).

 

 • 5

Organizacja Konkursu

 1. Konkurs jest dwustopniowy.
 2. W pierwszym etapie należy przesłać na adres sekretariatu Zespołu Szkół w Lipnicy do dnia

8 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego):

– wypełnione karty zgłoszeń oraz zgoda na udostępnienie utworu i nazwiska autora tekstu,

– płyty CD z nagraniem piosenki w wykonaniu solistów (płytę prosimy podpisać),

– tłumaczenie kaszubskojęzyczne jednej piosenki wraz z autorem tłumaczenia lub własny tekst do znanego już utworu ( oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy szkoły).

 

Brane będą pod uwagę piosenki o walorach estetycznych, dopasowane formą i treścią do grupy wiekowej. Utwór nie powinien przekroczyć 5 minut. Płyty CD nie podlegają zwrotowi.

 1. Informacja o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lipnicy: www.zslipnica.info w dniu 15 kwietnia 2016 r.
 2. W przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury) może zrezygnować z przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu i zakwalifikować wszystkich uczestników do drugiego etapu.
 3. Drugi etap konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Lipnicy.
 4. Soliści zakwalifikowani do drugiego etapu wykonują przygotowaną piosenkę z eliminacji (pierwszego etapu).

W dniu konkursu nie można zmieniać repertuaru.

 1. W drugim etapie uczestnicy Konkursu przywożą ze sobą podkłady muzyczne na płycie CD

lub nagrania MP3 (dla gwarancji odtworzenia najlepiej na dwóch różnych nośnikach), zaopatrzone w następujące dane:

– imię i nazwisko wykonawcy,                          

– tytuł utworu,

– precyzyjny czas trwania nagrania.

Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagrania.

 1. Komisja Artystyczna może przyznać w każdej kategorii I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 3 maja 2016 roku w Lipnicy. Komisja Artystyczna podejmie również decyzję, które nagrodzone utwory zostaną wykonane podczas Koncertu Laureatów.
 3. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu uczestnicy otrzymują dyplomy za udział oraz upominki. Nagrody

i dyplomy za zajęcie poszczególnych miejsc zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów 3 maja 2014 roku

w Lipnicy.

 1. Jury przyznaje również specjalną nagrodę dla autora/ autorki najlepszego tłumaczenia tekstu piosenki na język kaszubski oraz nagrodę dla solisty/ solistki za najpiękniejszą kaszubszczyznę.
 • 6

Dotyczy I etapu konkursu

 1. Zwycięzców poszczególnych kategorii w pierwszym etapie konkursu Komisja Artystyczna (Jury) wyłania

za:

 • dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
 • umiejętności wokalne.
 1. Komisja Artystyczna (Jury) wyłania zwycięzców I etapu na podstawie nadesłanych nagrań na płytach CD

i zgromadzonych punktów.

 

Dotyczy II etapu konkursu

 1. Zwycięzców poszczególnych kategorii w drugim etapie konkursu wyłania Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
 2. Komisja Artystyczna (Jury) wyłania zwycięzców tego etapu konkursu na podstawie zgromadzonych punktów za:
 • dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
 • umiejętności wokalne,
 • ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

 

 • 7

Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku

gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.

 • 8

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

 • 9

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na drugi etap konkursu oraz na Koncert Laureatów na własny koszt.

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W VII KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH PRZEBOJÓW

LIPNICA 2016

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………….

 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Szkoła (pieczęć szkoły): …………………………………………………………………………….……

 

Prezentowany utwór:

 

tytuł:…………………………………………………………………………………………………………

 

tytuł w j. kaszubskim: ……………………………………………………………………………….……..

 

autor tłumaczenia: ………………………………………………………………………………….……

 

opiekun: …………………………………………………………………………………………………….

 

tel. kont. opiekuna: …………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                       Do

                                                       Komitetu Organizacyjnego

                                                      VII Kaszubskiego Festiwalu Polskich i Światowych Przebojów

                                                       w Lipnicy

                                    

                                 Zgoda na przetwarzanie tekstów piosenek

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na ujawnienie nazwiska autora tłumaczenia (niewłaściwe skreślić)

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić)

na zamieszczenie zgłoszonego przeze mnie utworu na VII Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów, a także skróconej wersji utworu – na stronach internetowych Organizatora, ponadto na emisje zgłoszonego utworu w mediach współpracujących z Organizatorem na potrzeby reklamowe związane z promocją konkursu, na emitowanie przez Organizatora oraz jego Partnerów w trakcie wydarzeń kulturalnych oraz rozpowszechnianie utworu w celach edukacyjnych i promujących język kaszubski. Wykorzystywanie utworu przez Organizatora i Partnerów może również mieć miejsce podczas imprez towarzyszących konkursowi, a także wszelkich innych organizowanych lub współorganizowanych przez te instytucje.

 

…………………………………..                                  …………………………………….  

imię i nazwisko autora tłumaczenia                                            miejscowość, data

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS