PROJEKT „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie gminnego żłobka w Studzienicach”

Sprawujesz opiekę na dzieckiem do lat 3?

Mieszkasz lub pracujesz w gminie Studzienice?

Ten projekt jest dla Ciebie!

 

Gmina Studzienice zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie gminnego żłobka w Studzienicach”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia oraz wejście/powrót na rynek pracy osób opiekujących się dziećmi do 3 lat mieszkających i/lub pracujących w gminie Studzienice poprzez utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminnym Żłobku w Studzienicach.

 

DLA KOGO?

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca jednocześnie poniższe kryteria:

 • osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3*;
 • osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub pracy na terenie gminy Studzienice;
 • osoba bezrobotne lub osoba bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy lub osoba pracująca

* do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

 

WSPARCIE W PROJEKCIE:

W ramach projektu 20 dzieci zostanie objętych opieką żłobkową realizowaną wg następujących zasad/standardów:

 • opieka żłobkowa będzie realizowana w dwóch oddziałach w budynku pozbawionym barier architektonicznych spełniającym wszystkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • opieka będzie realizowana w dni powszednie od poniedziałku do piątku;
 • opieka będzie realizowana przez kadrę posiadającą co najmniej kwalifikacje wskazane w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 z 2011r., poz. 235 z późn. zm.);
 • opieka będzie realizowana zgodnie z programem dnia wskazującym na godziny posiłków, zadań wychowawczo–edukacyjnych, odpoczynków, zabaw dowolnych, czynności higieniczno–sanitarnych po posiłkach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
 • w ramach sprawowanej opieki będą realizowane m.in. zabawy swobodne i zajęcia wg zainteresowań dzieci, zajęcia integracyjne, ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, ze śpiewem i tańcem, plastyczne, manipulacyjne, kształtowanie umiejętności samoobsługowych, treningi czystości, przed snem słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej, zabawy na świeżym powietrzu; w trakcie sprawowanej opieki dzieciom zostaną zapewnione niezbędne materiały papiernicze i plastyczne niezbędne do realizowania wskazanych zajęć;
 • opiekunowie sprawujący opiekę będą zobowiązani do przekazywania dzieciom wiedzy wolnej od stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn;
 • opiekunowie będą prowadzić obserwacje pedagogiczno-rozwojowe, a spostrzeżenia przekazywać indywidualnie opiekunom dzieci;
 • dzieci w czasie pobytu będą miały zapewnione całodniowe wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci (w szczególności alergii pokarmowych);
 • w czasie sprawowania opieki dzieciom zostaną zapewnione środki pielęgnacyjne takie jak chusteczki nawilżające, kremy, balsamy, a uczestnicy projektu będą zobowiązani zapewnić jednorazowe pieluszki dla dzieci, nad którymi sprawują opiekę;

 

REKRUTACJA – planowany termin IV/V 2021 r.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 lat mieszkających i/lub pracujących w gminie Studzienice poprzez utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w żłobku prowadzonym przez Gminę Studzienice umożliwiających wejście/powrót na rynek pracy i zwiększające szanse na utrzymania pracy.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 miejsc

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie – 20 osób (18 kobiet, 2 mężczyzn)

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu – 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu – 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna)

 

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 578 103,91 zł

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS