OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2022

Wójta Gminy Studzienice

z dnia 9 maja 2022 r.

 

 

            WÓJT GMINY STUDZIENICE

 

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 12 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm., zwanej dalej ustawą) oraz Uchwały Nr XXI/215/2021 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok i Uchwały Nr XXVII/252/2022 rady Gminy Studzienice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych w zakresie doposażenia świetlicy w Ugoszczy oraz robót budowlanych związanych z budową i wykończeniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabacino

 

 

 1. Rodzaj zadania

 

 1. W zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, wspierane będzie zadanie publiczne w dziedzinie:

 

         a). Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

           2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

 1. Konkurs obejmuje wsparcie wykonania w 2022 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych w zakresie doposażenia świetlicy w Ugoszczy oraz robót budowlanych związanych z budową i wykończeniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabacino, wpływających na rozwój Gminy Studzienice.
 2. Środki finansowe zewnętrzne mogą pochodzić z funduszy europejskich lub innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. 3. Wysokość środków z budżetu Gminy Studzienice planowanych na realizację w/w zadań w 2022 roku wynosi 211.131,72 zł.

 

          3. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w części I, starające się o dofinansowanie projektów (tj. co najmniej złożyły już wniosek o dofinansowanie projektu do stosownej zewnętrznej instytucji finansującej) lub które już otrzymały dofinansowanie pochodzące ze źródeł zewnętrznych (tj. spoza Gminy Studzienice), w których wymagany jest finansowy wkład własny.
 2. Zlecenie w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania wykonywania w/w zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji i nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy.
 3. Dotacja może zostać udzielona w/w organizacjom i podmiotom realizującym zadania wpływające na rozwój Gminy Studzienice w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32 ustawy w wysokości do 99% wkładu finansowego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych. Przy czym maksymalna kwota dotacji to 211.131,72 zł. (słownie: dwieście jedenaście tysięcy sto trzydzieści  jeden złotych 72/100)
 4. Dotacja nie może być udzielona na koszty poniesione przed datą zawarcia umowy na wsparcie wykonania zadania.
 5. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
 6. Termin i warunki składania ofert określa Rozdział V niniejszego ogłoszenia.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub do wycofania złożonej oferty.
 9. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po zawarciu przez organizację lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy umowy z instytucją zewnętrzną i dostarczeniu kopii zawartej umowy do Urzędu Gminy Studzienice. Jest to, oprócz wyboru oferty, warunek niezbędny do zawarcia umowy z Gminą Studzienice.
 10. W przypadku, gdy organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy nie uzyska dofinansowania na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania.
 11. Umowa na wsparcie realizacji zadania określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 12. Wójt Gminy Studzienice może odmówić organizacji lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 13. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy bądź też odmowy podpisania przez Wójta Gminy Studzienice umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy Studzienice może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
 14. Gdy zarezerwowane środki nie zostaną w pełni wyczerpane w niniejszym postępowaniu konkursowym Wójt Gminy Studzienice może je przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania zleconego w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Wójt Gminy Studzienice może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje i podmioty, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

        4. Terminy i warunki realizacji zadań

 

 1. Zadanie winno być wykonane nie później niż w terminie do 31 grudnia 2022 r. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania określą umowy na wsparcie realizacji zadania zawarte pomiędzy Gminą Studzienice a 
 2. Powierzone zadanie każdy oferent zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 3. Dotacja musi zostać wykorzystana do 31.12.2022 r., przy czym środki dotacji z budżetu Gminy Studzienice mogą być wydatkowane dopiero po rozstrzygnięciu konkursu przez Wójta Gminy Studzienice i przyznaniu dotacji na w/w zadania.
 4. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Studzienice.
 5. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Studzienice. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

5. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Ofertę na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2022 na wsparcie wkładu własnego” w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9 pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt.-pt.700-1500) lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty złożone po tym terminie, jak również oferty niezłożone w sposób określony w ogłoszeniu.
 2. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komisji do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz.2057) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki, i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W pola nie odnoszące się do oferenta należy wpisać „Nie dotyczy”.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. odpis/wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
  2. statut podmiotu lub umowa spółki-w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  3. gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS lub z właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie,
  4. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
  5. umowę z instytucją finansującą projekt (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy oferent pozyskał zewnętrzne środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich lub innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  6. kopię wniosku o dofinansowanie zadania publicznego złożonego do zewnętrznej instytucji finansującej na zasadach określonych w innych konkursach lub programach, wraz z dowodem jego złożenia w stosownej instytucji.
 5. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności powinny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
 6. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, powinny one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem i aktualnym stanem faktycznym i prawnym przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

        6. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert określonego w rozdziale V ust. 1 ogłoszenia.
 2. Oceny formalnej dokonuje pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Studzienice, zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
 4. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 5. Członkowie Komisji konkursowej dokonają oceny na podstawie wytycznych zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym i kryteriami oceny zawartymi w Karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 6. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Studzienice.
 7. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 13.06.2022 r.
 9. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Zawarcie umów z oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert pod warunkiem przedłożenia przez oferenta zawartej umowy z zewnętrzną instytucją finansującą przyznającą wsparcie finansowe na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych.
 11. Wyniki konkursu: wykaz oferentów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Studzienicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Studzienice pod adresem              http://bip.studzienice.pl oraz na stronie internetowej Gminy studzienice.pl .

 

      7.  Zrealizowane przez organ administracji w roku 2021 zadania publiczne tego samego rodzaju

           

            W roku 2021 nie realizowano zadań z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych        poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy         zewnętrznych.

 

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS