OPŁATA ZA ŚMIECI – NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I INNE WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

OPŁATA ZA ŚMIECI – NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE I INNE WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Urząd Gminy w Studzienicach przypomina, że od 2017 roku gminnym systemem gospodarowania opadami objęte są wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Studzienice, w tym:

  • nieruchomości niezamieszkałe /wykorzystywane w celach użytkowych/,
  • nieruchomości mieszane /wykorzystywane w celach mieszkalno-użytkowych/,
  • nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

a ich właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w części lub całości) dotyczy obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym każdy z właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości, kto dotychczas nie złożył Wójtowi Gminy Studzienice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien to zrobić niezwłocznie. W przeciwnym razie wobec osób, które uchylają się od obowiązku złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za śmieci zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu naliczenia opłaty w drodze decyzji.

 

Miejsca poboru druków deklaracji:

  • Urząd Gminy w Studzienicach (pokój nr 8)
  • strona internetowa: studzienice.pl (zakładka „Dokumenty do pobrania – Gospodarka Odpadami”).

 

Miejsce złożenia deklaracji:

  • Urząd Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice (pokój nr 2 – sekretariat) – deklarację należy złożyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Studzienice z dn. 23.06.2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: tel. 59 8216606.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NIERUCHOMOŚCI MIESZANE

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS