Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa.

Zgłoś swoje przedsięwzięcia do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy mieszkańców oraz podmioty z gmin: Borzytuchom, Bytów i Studzienice do włączenia się w prace nad opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Bytowa i zgłaszania propozycji przedsięwzięć.

Strategia jest dokumentem planistycznym z perspektywą do roku 2030, niezbędnym do ubiegania się w trybie pozakonkursowym o środki unijne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP 2021-2027). Nabór przedsięwzięć prowadzony będzie w trybie pozakonkursowym w ramach alokacji przewidzianej dla mechanizmu ZIT oraz

w ramach naborów otwartych, finansowanych z innych źródeł (np. krajowych, unijnych).

Jednym z elementów Strategii są zintegrowane przedsięwzięcia, przyczyniające się do rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, jak również poprawy jakości życia mieszkańców. Samorządy tworzące ZIT, mając na uwadze partycypacyjne podejście do procesu tworzenia tego dokumentu, zapraszają podmioty i mieszkańców obszaru MOF do składania propozycji swoich projektów które będą mogły znaleźć się w Strategii.

Termin zgłaszania przedsięwzięć: 15 marca 2023 r.

Preferowane typy projektów:

  1. o wymiarze ponadgminnym (tj. oddziałuje na więcej niż jedną gminę z MOF)  i charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego,
  2. przedsięwzięcia komplementarne z priorytetami i celami szczegółowymi projektu Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 dla obszarów ZIT

(szczegóły: https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/12/23/uzasadnienie-i-podsumowanie-wraz-programem-fep-2021-2027/)

Obszary tematyczne przedsięwzięć:

  • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna imigrantów
  • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
  • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
  • Infrastruktura zdrowotna z terenu MOF Bytowa

Kto może zgłosić przedsięwzięcie?

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Gdzie można realizować przedsięwzięć?

Na obszarze MOF Bytowa tj. na terenie Gminy Bytów, Gminy Borzytuchom, Gminy Studzienice. 

Jak można zgłosić przedsięwzięć?

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do 15.03.2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: ug@studzienice.pl

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 15.03.2023 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) spoza obszaru realizacji,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Formularz fiszki projektowej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia dla zadań wpisujących się w zakres FEP 2021-2027 oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia dla zadań z możliwością dofinansowania z innych źródeł. Wszelkie pytania należy kierować do: Macieja Pluto Prondzińskiego, tel.  59 82 166 03 lub poprzez adres e-mail: maciek.prondzinski@gmail.com  oraz Klaudii Hinca, tel. 59 82 166 02 lub poprzez adres e-mail: administracja@studzienice.pl

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego realizacji i finansowania. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zespół Strategiczny.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa”!

Załącznik nr 1 – formularz fiszki projektowej dla zadań wpisujących się w zakres FEP 2021-2027.

Załącznik nr 2 – formularz fiszki projektowej dla przedsięwzięć finansowanych z pozostałych źródeł

Załącznik nr 3 – kryteria dostępności

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS