NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021-2022). Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Studzienice. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie.

Udział Gminy Studzienice w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

– demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych, lub

– wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu.

 Koszt dofinansowania wynosi:

– w przypadku usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem: nie więcej niż 600 zł za tonę,

– w przypadku wyrobów zdemontowanych: nie więcej niż 300 zł za tonę.

Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych obiektów pokrywa właściciel nieruchomości i zostanie on szczegółowo określony po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

 W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dotacji. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 14 maja 2021 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9 lub
w pokoju nr 8. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz bezpośrednio w pokoju nr 8.

 Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – ocenę należy załączyć osobno dla każdego obiektu.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

– dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków do dnia 14.05.2021 r. do WFOŚiGW
w Gdańsku przesłany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS