Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursu na wsparcie wykonania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz rozdział XI Załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Studzienice Nr XXI/215/2021 z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 r.

 

Powołana zostanie komisja konkursowa do oceny ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2022 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych w zakresie doposażenia świetlicy w Ugoszczy oraz robót budowlanych związanych z budową i wykończeniem budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabacino

W skład komisji konkursowej będą wchodzić maksymalnie 3 osoby :

  1. pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy,
  2. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
    w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział
    w konkursie.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonywać na załączonym formularzu, wymagany jest podpis osoby zainteresowanej oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w  imieniu organizacji zgłaszającej.

Zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Studzienicach przy
ul. Kaszubskiej 9 pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt.-pt. 700-1500 ) lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 18.05.2022 r. do godz. 15:00.

Od kandydatów na członków komisji oczekuje się doświadczenia w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi daną ofertę
w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby powodować podejrzenia o stronniczość.

Wójt Gminy Studzienice dokona wyboru kandydatów do komisji konkursowej. Wyniki zostaną ogłoszone do 25.05.2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail: promocja@studzienice.pl , tel: 59-82-166-02.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS