KOMUNIKATY POWATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DO WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

I. Właściciele lub zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, utrzymanie go w należytym stanie technicznym. Ponadto właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do przeprowadzenia:

1). okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

– elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

– instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

2) okresowej kontroli co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu:

a) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

b) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust.1 pkt 1-4a ustawy Prawo Budowlane podlega karze grzywny.

II. W związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

– w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego;

– do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

– niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku, dlatego prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 9la ustawy – Prawo budowlane).

III. W związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym:

– w związku z okresem grzewczym i przypadkami zatruć tlenkiem węgla, jak również pożarami, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności, sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

– kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.   

 – zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane,  kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust 1 pkt.1-4a podlega karze grzywny.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS