Kolejna dobra wiadomość!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzienicach otrzymała dotację z projektu „Florek – wsparcie dla OSP” realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku pod nazwą „Podniesieni standardu prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych poprze doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostki OSP w Studzienicach”. Koszt zakupu sprzętu specjalistycznego wyniósł 5.250,00 zł, dotację otrzymano w wysokości 5.250,00 zł, co stanowiło 100% wskazanych kosztów. Zakupione zostały radiotelefony przenośne w ilości 3 szt., które wykorzystywane będą do komunikacji przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dzięki otrzymanej dotacji ochroną objęte zostanie 3.700 osób naszej społeczności.
„Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.wfos.gdansk.pl.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS