Informacja o zakończeniu realizacji zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Studzienice”

Gmina Studzienice zakończyła realizację zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Studzienice” w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022)”.

Zadanie dofinansowane zostało w oparciu o postanowienia i przy udziale środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30.372,30 zł

Koszty kwalifikowane realizacji zadania wyniosły łącznie 18.906,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 13.234,00 zł (70% kosztów kwalifikowanych, 43,6 % całkowitego kosztu)

Środki własne mieszkańców: 17.138,30 zł

W ramach realizacji zadania osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny o łącznej masie 49,47 Mg, co stanowi około 3.664 m2 zutylizowanego azbestu. Odpady zostały odebrane łącznie z 24 obiektów położonych na terenie Gminy Studzienice i przekazane do unieszkodliwienia na składowisku Odpadów Niebezpiecznych w Małociechowie, którego właścicielem jest firma ECO-POL Sp. z o.o.

Realizacja zadania obejmowała:

  • Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 5 nieruchomości z terenu Gminy Studzienice;
  • Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 19 nieruchomości z terenu Gminy Studzienice.

Informacje o naborze dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

UWAGA!
Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS