Informacja o zakończeniu realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice (edycja 2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zakończeniu realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice (edycja 2019).

Informacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego oraz uzyskanego dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice (edycja 2019)”.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W dniu 30.09.2020 r. na terenie Gminy Studzienice zostało zakończone zadanie związane z usuwaniem materiałów azbestowych przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wnioskodawców uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest:

Dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku w wysokości21 087,00 zł;

Środki własne mieszkańców6 693,90 zł;

Całkowity koszt zadania27 780,90 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-63.S/297/2020/AZBEST-2019 zawartej w dniu 22 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Studzienice. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest
z 30 posesji z terenu gminy Studzienice.

  • Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21 087,00 zł.
  • Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 61,640 Mg, co stanowi około 4565,93 m² zutylizowanego azbestu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

UWAGA!

Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Azbest to ogół minerałów krzemianowych tworzących włókna. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, w niewielkim stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem zagrożenia, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków, atmosfery i rur azbestowo- cementowych.

Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylania włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu, w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub na skutek ich korozji.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS