Dobra wiadomość dla mieszkańców Naszej Gminy i Powiatu.

Gmina Studzienice realizuje partnerski projekt pn.: „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji.

Przedmiotem realizacji projektu jest kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego poprzez zakup i montaż 23 szt. kotłów na biomasę oraz 1 na paliwo gazowe. Inwestycje objęte przedmiotowym projektem realizowane będą na terenie powiatu bytowskiego w obrębie 8 gmin: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie oraz na terenie gminy Miastko (zadanie realizowane przez Powiat Bytowski).

Całkowita planowana wartość projektu to kwota 1 492 287,00 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 1 267 089,44 PLN.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonowania źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu bytowskiego. Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów bezpośrednich, do których zaliczono:
– poprawę efektywności systemów wytwarzania energii cieplnej – cel ten wychodzi naprzeciw obecnie zidentyfikowanym problemom dotyczącym niskiej lub bardzo niskiej jakości infrastruktury budynków użyteczności publicznej na terenie gmin w odniesieniu do jakości źródeł ciepła;
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery – w ramach inwestycji przewidziano wymianę źródeł ciepła, wyeliminowanie obecnie powszechnie stosowanego węgla kamiennego jako źródła ciepła i zastąpienie go paliwami ekologicznymi;
– poprawę jakości życia mieszkańców – poprawa jakości życia przełoży się na spadek zachorowalności na terenie realizacji inwestycji widoczny w postaci oszczędności kosztów leczenia;
– ochronę posiadanych walorów środowiska naturalnego – inwestycja zakłada także pozytywny wpływ projektu na ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z niskiej emisji na posiadane walory środowiska naturalnego a w konsekwencji ich zachowanie i ochronę.

Na bazie wyznaczonych celów projektu należy wskazać, że rezultatem czyli korzyścią, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami, będzie przede wszystkim osiągnięcie wskaźnika roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 810,83 tony równoważnika CO2.

Na terenie naszej gminy w świetlicach wiejskich oraz Wiejskich Domach Kultury w miejscowości Półczno, Przewóz, Sominy, Skwierawy na wiosnę 2020 r. wymienione zostaną stare kopciuchy na ekologiczne kotły V klasy eco project na pellet. Kocioł ekologiczny zostanie również zamontowany w budynku Urzędu Gminy Studzienice. Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez neutralizację i minimalizację negatywnych skutków sezonowego opalania budynków użyteczności publicznej.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS