Aktywne Sołectwo Pomorskie na rok 2024

Zachęcamy Sołectwa do składania propozycji inwestycji w związku z programem Aktywne Sołectwo Pomorskie na rok 2024. Najbardziej aktywne sołectwo może otrzymać dofinansowanie na zadanie, które będzie służyć potrzebom mieszkańców wsi. Środki można przeznaczyć np. na drobne remonty świetlic wiejskich, doposażenie boisk, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców. Wartość całego zadania nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł.

Gmina może aplikować o przyznanie rekomendacji do udzielenia pomocy finansowej maksymalnie dla 1 zadania ze swojego terenu, spośród złożonych przez sołectwa wniosków.

Wśród pożądanych kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty, są nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców lub bezpieczeństwo publiczne. Dodatkowo zadanie musi być atrakcyjne i oryginalne w wymiarze lokalnym, wpływać na podnoszenie wartości krajobrazu wiejskiego przy jednoczesnym zachowaniu charakteru wsi, pozytywnie wpływać na jakość środowiska, służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, mieć wymiar edukacyjny oraz zakładać udział środków własnych (wkład finansowy).

Powołana przez Wójta Gminy Komisja oceni wszystkie złożone oferty, a najwyżej oceniona zostanie zgłoszona do konkursu.

Zasady aplikowania o dofinansowanie są tożsame z poprzednią edycją.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS