Dotacje w trybie bezkonkursowym (tzw. małe granty)

Dotacje w trybie małych zleceń (w trybie bez konkursowym- tzw. „małe granty”) Art.19a.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w tzw. trybie małych zleceń. Podstawa prawna: art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Po wpłynięciu oferty zostaje ona umieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu, w BiP oraz na stronie www gminy, na okres siedmiu dni. Każda osoba w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie w/w terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, uznając celowość zadania i po pozytywnym rozpatrzeniu oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów. W dniu 26 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego- http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570, które wprowadza uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. „małych grantów”. Przepisy wchodzą w życie od 01 marca 2019 roku.

Wzór oferty i sprawozdania do pobrania znajduje w załączniku pod artykułem.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS