Zawiadomienie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice,
że w dniu 19 lipca (czwartek) 2018 roku o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

Proponowany porządek obrad:                      

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XXIX/259/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice,
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2019,
 • wydzierżawienia nieruchomości gminnych,
 • udzielenia pomocy finansowej,
 • przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Dąbrowa dz. ew. nr 17/1, 17/2, 99/5, 99/10”,
 • przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr 198,220/1”,
 • przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia wspólnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy dz. ew. nr 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2”,
 • dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice,
 • zmiany uchwały Nr XXIX/258/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Studzienice,
 • uchwalenia Statutu Gminy Studzienice,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ugoszcz, Gmina Studzienice,
 • w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz jako lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Studzienice.
 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy Studzienice.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                                  Rady Gminy Studzienice

 

                                                                                  Artur Kobiella

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS