Zawiadomienie w sprawie sesji Rady Gminy Studzienice.

ZAWIADOMIENIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 10 września 2015 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 • przyjęcie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r.

2. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 • dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice
 • zaciągnięcia kredytu
 • wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie Gminy Studzienice (Mieszkanie w szkole w Kłącznie)
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (gruntu w Kłącznie)
 • wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Studzienicach

4. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych:

 • Wójtowi Gminy
 • Przewodniczącemu Rady Gminy

5. Informacja bieżąca Wójta Gminy

6. Zapytania i wolne wnioski

7. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

 Artur Kobiella

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS