USUWANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU NAWAŁNICY Z 11-12.08.2017

USUWANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU NAWAŁNICY
Z 11-12.08.2017

Urząd Gminy w Studzienicach zwraca się z prośbą o zgłaszanie potrzeb dotyczących demontażu płyt eternitowych z dachów wymagających remontu po przejściu nawałnicy, jak również odpadów płyt eternitowych wymagających odbioru i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych. W zgłoszeniu należy podać szacunkową ilość płyt eternitowych przewidywanych do demontażu lub odbioru.

Druk wniosku o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”, dotyczący wyrobów azbestowych przeznaczonych do usunięcia po nawałnicy z 11-12.08.2017 r., można otrzymać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Studzienicach lub pobrać ze strony internetowej www.studzienice.pl i strony bip.studzienice.pl (zakładka Dokumenty do pobrania – Gospodarka Odpadami).

Po otrzymaniu informacji z gmin o ilości odpadów azbestowych wymagających usunięcia, Powiat Bytowski wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
o dofinansowanie do 100% kosztów tych prac.

Zarząd WFOŚiGD podjął starania w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań w zakresie demontażu eternitowych pokryć dachowych oraz transportu i unieszkodliwienia powstałych
w wyniku nawałnicy odpadów zawierających azbest. Zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o udostępnienie do 100% środków finansowych na realizację ww. prac.

Jednocześnie biorąc pod uwagę szkodliwość azbestu, w miarę możliwości istniejących w tej trudnej sytuacji, prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności, w tym unikania powstawania pyłu azbestowego oraz odpowiedniego zabezpieczania folią zgromadzonych opadów eternitowych.

Więcej informacji na temat postępowania z eternitem można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218, tel. 59 822 80 08.

W załączniku wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS